Miksi natsit voittivat kannabiksen?

1.6.2011

Uutispäivä Demari uutisoi, että Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) olisi näyttänyt Kansallissosialistiselle työväenpuolueelle vihreää valoa, mutta hylännyt Kannabisyhdistyksen yhdistyshakemuksen lain ja hyvien tapojen vastaisena.

GREEN PEACE. Natsismi on hyväksytympää kuin pilvi.

PRH:n vt. yhdistysrekisterijohtaja Riitta Lae kertoi kuitenkin Vihreälle Langalle, että kansallissosialistien hakemus on rauennut, sillä sitä ei täydennetty määräaikaan mennessä. Mistä tässä on kyse, Riitta Lae?

”Pyysimme Kansallissosialistista työväenpuoluetta selventämään yhdistyksen aatteellista tarkoitusta, mutta yhdistys ei jatkanut hakemuksen käsittelyä. Me emme ottaneet rekisteröintiin vielä kantaa. Nyt prosessi on rauennut, mutta he voivat laittaa uuden hakemuksen vireille milloin tahansa.”

Kannabisyhdistyksen hakemus on hylätty aiemmin korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ja nyt asia on uudelleen vireillä. Laen mukaan syynä on, että PRH haluaa korkeimman hallinto-oikeuden kannan, ovatko yhteiskunnan asenteet muuttuneet ja yhdistys hyväksyttävissä.

Mutta miksi kannabisyhdistys oli hyvien tapojen vastainen, mutta natsipuolue ei?

”Kansallissosialistisen työväenpuolueen kohdalla kyse oli siitä, että vireillä olleet säännöt täyttivät yhdistyslain muilta osin paitsi niissä kohdissa, joihin olemme pyytäneet tarkennuksia. Kun yhdistyksen säännöt täyttävät yhdistyslain edellytykset, meillä on rekisteröintipakko. Kansallissosialisteilla voi olla nettisivuillaan vaikka minkälaista ohjelmaa, joka viittaa rasismiin, mutta kun se ei näy säännöissä, niin viranomaisena emme voi puuttua siihen.”

Tämä kysymys jäi minulle auki

Nimetön | 01.06.2011 15:23

Mutta miksi kannabisyhdistys oli hyvien tapojen vastainen?

Kannabisyhdistyksen säännöt

mikko | 01.06.2011 15:44

PRH tulkitsi kannabisyhdistyksen sääntöjä sillä tavalla, että niistä ilmenee toimintamme olevan "yleisesti yhteiskunnassa hyväksyttyjen moraalikäsitysten vastaista".

Alla Turun seudun kannabisyhdistyksen säännöt. Toivottavasti joku, ehkäpä esimerkiksi PRH:n Lae, voisi kertoa mikä meidän säännöissämme on moraalisesti niin kamalaa, että perustuslaillisia oikeuksia voidaan niiden perusteella rajoittaa:

Turun seudun kannabisyhdistys

Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Seudun kannabisyhdistys, ruotsiksi Äbo
Nejdens Cannabisförening. Nimestä käytetään lyhennettä TuSKY.
Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja toiminta-alue Turun seutu.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kumota kannabiskieltolaki, joka
kriminalisoi vanhan kulttuurikasvin, hampun, nautinto- ja lääkekäytön
ja estää tai haittaa sen viljelyä nautintoaineeksi, lääkkeeksi,
kuiduksi, öljyksi, polttoaineeksi yms.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tutkimus-, selvitys
ja julkaisutoimintaa hampusta, sen ominaisuuksista, historiasta,
kulttuureista ja käyttötavoista sekä hamppuun liittyvästä
lainsäädännöstä.

Yhdistys osallistuu päihde-, kriminaali- ym. -poliittiseen
keskusteluun mm. tiedotusvälineissä. Yhdistys järjestää
keskustelutilaisuuksia, tapahtumia, näyttelyitä ja opintotoimintaa,
tekee esityksiä viranomaisille ja päätöksentekijöille ja antaa apua ja
tukea henkilöille, jotka ovat joutuneet kannabiskieltolaista johtuvan
syrjinnän, oikeusturvaloukkausten tai vainon kohteeksi.

Toimintaansa varten yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta
omaisuutta, harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia
ja testamentteja, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan myyjäisiä,
arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys on aatteellinen yhdistys, jonka
toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenilleen taloudellista etua.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää syyskokous.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä sekä
viisi (5) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai
kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous
syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä,
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä
tai sähköpostitse.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät-
tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

vaihtoehto: Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi
luovutetaan varat Suomen Kannabisyhdistykselle.

Ihmettelen

Jussipussi | 01.06.2011 15:48

Kuinka kannabisyhdistys, siis joka on päihdepoliittinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää järkevää päihdepolitiikkaa nykyisen epäonnistuneen sijasta, voidaan leimata hyvän maun vastaiseksi ?
Onko päihdepolitiikka hyvän maun vastaista ?

Tutkijan näkemys asiasta

mikko | 01.06.2011 15:50

Lisäisin vielä edelliseen kommenttiini, että tapauksesta voi lukea nuoriverkoston tutkijan, dosentti Mikko Salasuon kirjoituksen osoitteessa: http://www.tusky.fi/uutisarkisto/67-kannabisyhdistyksen-pakit

Moralismi kukkii

Virtanen | 01.06.2011 15:52

Ylipäätään naurettavaa, että jotain yhdistystä ei saa rekisteröidä, koska se on "hyvien tapojen vastainen". Kenen tahansa pitäisi saada rekisteröidä millainen tahansa yhdistys, kunhan ei suoraan kehota väkivaltaan ketään kohtaan.

Ei noin

Nimetön | 01.06.2011 16:01

"Kansallissosialisteilla voi olla nettisivuillaan vaikka minkälaista ohjelmaa, joka viittaa rasismiin, mutta kun se ei näy säännöissä, niin viranomaisena emme voi puuttua siihen.”"

Ei voi tästä päivästä lähtien.

Hyvät tavat ja hyvää päivää

Simo J. Kr. Ruottinen | 01.06.2011 17:47

Ihmettelenpä vaan, miten hyvät tavat määritellään, kun mitään ideaaliakaan mistään yhtenäiskulttuurista on aivan turha elättää. Tällainen rajoittaminen ei sovi minun liberalismiini.

Toinen, ehkä jollain tasolla korreloiva ihmettelyn aihe on, miksi yksikään Vihreiden puheenjohtajaehdokas ei ilmottautunut polyamoristen avioliittojen virallistamisen tukijaksi Tampereen pj-tentissä. Missä kohtaa polyamorisessa suhteessa eläminen muuttuu lähtökohtaisesti jotenkin vähemmän yksilön perusoikeuksiin kuuluvaksi valinnaksi kahdenväliseen hetero- tai homosuhteeseen verrattuna? Minun mielestäni, jos ollaan näissä asioissa liberaaleja, ollaan sitten liberaaleja johdonmukaisesti loppuun asti.

Kannabis on väkivaltaa

Stacy Siivonen | 01.06.2011 17:58

Kannabiksen poltto ei ole yksityisasia, sillä kannabiksen savusta päihtyvät viattomat sivulliset. Kannabis saattaa laukaista skitsofrenian. Esimerkiksi alkoholista juopuvat vain ne, jotka sitä juovat. Eipä turhaan hampun poltto ole rikollista. Tietysti, jos joku omalla kesämökillään polttaa tai vaikka metsässä kannon nokassa, niin siitä ei aiheudu haittaa kenellekään, mutta päihteiden käyttäjillä on tapana hillua ihmisten keskellä.
Paitsi kannabisyhdistys myös tupakkakerhot pitäisi ottaa suurennuslasin alle.

Itse asiassa minua ihmetyttää, kuinka SETA sai hakemuksensa läpi kehotuskiellon aikana.

On kumma, kun rehellisestä aseesta kohkataan ja soitetaan paikalle poliisi, mutta kannabista pitäisi saada kylvää vapaasti. Jos ihmiset vielä kyselevät miksi, niin heidän paikkansa on kaltereiden toisella puolella.

Ihme, kuinka sallitaan hamppumarssi. Jos minä järjestäisin tupakkamarssin, niin se olisi tupakan laitonta mainostusta. Kannabisyhdistyksen sivutarkoituksena ilmeisesti onkin toimia hyödyllisinä hölmöinä tupakkayhtiöiden saamiseksi ihmiset takaisin tupakoijiksi.

Nykyinen päihdepolitiikka on epäonnistunut siksi, että se on liian lepsua. Huumeiden käytöstä pitäisi seurata aina vankilatuomio.

Kannabis, mikä/missä todellinen ongelma?

Ari Kähärä | 01.06.2011 18:22

Henkilökohtaisesti olen aina ihmetellyt tuota tiettyä "yhteiskunnallista moraalia" joka sallii alkoholin, muttei kannabista. kuitenkin jopa WHO on osoittanut lukemattomia kertoja sen tosiasian, että kannabis on vain marginaali siitä ongelmasta jota alkoholi aiheuttaa.

Eikä tuosta alkoholin ongelmasta tarvitse puhua edes globaalitasolla, vaan ihan kotoisasti suomea koskien. Joka vuosi alkoholiin kuolee suomessa 1000-1500 ihmistä suoraan ja sen välillisiin vaikutuksiin jopa n. 3500 henkilöä vuodessa. ts. alkoholi tappaa n. 5000 suomalaista joka vuosi.

Tuon alkoholin aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle ovat n. 1,2 miljardia € nykytasolla. (kasvaneet viimeisen 15 vuoden aikana jokseenkin 18%) Kannabis ei tapa ketään, se jopa parantaa tai ainankin helpottaa niitä tuskia joita tiettyjen sairauksien kantajat/kokijat, joutuvat jokapäiväisessä elämässään sietämään.

(WHO ei tunne yhtään tapausta jossa todetaan kannabiksen johtaneen kuolemaan)Kannabiksen käytöstä ei myöskään juurikaan voida esittää todellisia tai merkittäviä negatiivisia lukuja, vrt. Alkoholi. Pullo koskenkorvaa voi tappaa, mutta kannabista pitää vetää n. 13 kilon kerta-annos päästäkseen samaan tulokseen.
(vrt. hevoselle syötettävä heinäpaali painaa ksm. n. 8-10kg.) siinä sitä ois sätkän käärimistä ja polttamista.

Suomessa on luterilainen asennevammaisuus voimassa ja siitä olisi jo syytä päästä eroon.
Suomessa yhä vieläkään ei osata eikä uskalleta puhua asioista siten, että otetaan selkeät faktat esiin. Todennäköisesti meillä pelätään ikuisesti tuota leimautumista, jolle ei ole mitään perusteita.

Joku on kysynyt tätä ja kysyy

Nimetön | 02.06.2011 2:43

Joku on kysynyt tätä ja kysyy edelleen:
Miksi kannabisyhdistys oli hyvien tapojen vastainen?

Kannabis

Nimetön | 02.06.2011 21:20

Vihreästä puolueesta juuri tämä uutinen kertoo hyvin paljon.

Natsiyhdistyksen rekisteröiminen ei tule onnistumaan, eikä sillä siten ole myöskään mahdollisuuksia kerätä kannattajakortteja, eikä sillä ole edes kannattajia, joten kysymyksessä on edelleen täydellinen pellekerho.

Kannabisyhdistys ei ole pellekerho, mutta jännittävää on se, miten lähellä sydäntä kannabiksen polttaminen on vihreille.

Tulee mieleen jotain ilkeää, kuten esimerkiksi vaatimus sanoutua irti huumerikollisuudesta, mutta jätettäköön tämä nyt, koska oikeasti pidän irtisanoutumisretoriikka on typeränä ja kannabisyhdistys on, jos ei nyt oikealla asialla, ainakin asialla jonka soisin kuuluvan sanan- ja yhdistymisvapauden piiriin.

Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa.

Nähdäkseni tämä koskee myös kannabisyhdistystä.

kansanäänestys.

Nimetön | 04.06.2011 15:58

Kannabiksen dekriminalisointiin on ottanut kantaa pari päivää sitten erittäin arvovaltainen taho, nimeltään Global Commission on Drug Policy. Nimekkääseen komissioon kuuluu muutamia mainitakseni mm. Kofi Annan, Meksikon, Brasilian ja Kolumbian entiset presidentit, Nobel-kirjailija Mario Vargas Llosa sekä Richard Branson.

Uutinen:
http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/112722-raportti-huumeiden-vastainen-sot...

Raportti:
http://www.globalcommissionondrugs.org/Report

Helsingin Sanomien kyselyn mukaan noin 60% suomalaisista hyväksyy kannabiksen käytön.

http://www.hs.fi/paivankysymys/1135259586097

Ehdottaisin kannabiksen dekriminalisoinnista kansanäänestystä. Kansanäänestyksellä äänestettiin aikoinaan kieltolainkin kumoamisesta, eikä tässä asiassa ole mitään sen ihmeellisempää.

Satuin tässä keväällä Turussa

Kaitsu | 09.06.2011 22:27

Satuin tässä keväällä Turussa paikalle kun paikallinen kannabismarssi kulki torin laitaa. Oli kiinnostavaa kuunnella parin 60-somethingin kommentointia kadun puolella: se oli negatiivista ja käsitteli voittopuolisesti "rehellistä töihinmenemistä" jne.

Kun sitten keskustelin itse asiasta kanssaan niin ei heillä päihdepoliittisesti niin kovin paljon vastaansanottavaa ollutkaan. Asiahan on niinpäin että alkoholi on kannabista pahempi huume ja että ainoa (esim. suhteessa alkoholiin) tasavertainen ja hyvä peruste vastustaa kannabiksen laillistamista lienee se ettei länsimaisessa yhteiskunnassa ylipäätään mitään huumetta enää tarvita lisää.

Mutta huvittava on tuo stereotypia, että juuri nämä kannabismarssilaiset assosioituvat kaikista aktivisteista eniten paheelliseen työttömään laiskotteluun! Sitä kai tuo rentouttava aine tekee asianajajiensa imagolle...

ei mikään uusi huume

saimaannorppa | 10.06.2011 15:54

Ei kannabisyhdistyskään halua uusia huumeita. Uusia huumeita ovat kaikenlaiset muunto- ja designhuumeet, joiden perässä ei lainsäädäntö meinaa pysyä, ja joita kersat tilailee netistä - toisinaan hyvinkin surullisin seurauksin.

Kannabis puolestaan ei ole mikään uusi huume, vaan yksi vanhimpia tunnettuja. Joidenkin arvioiden mukaan sitä on käytetty ainakin 3500 vuotta päihdyttävänä aineena tai lääkkeenä. Suomessakin perinteet ovat pitkät, mutta woodstock tyyliin sitä on käytetty 60-luvun puolivälistä alkaen. Se ei ole toistaiseksi laillistettu, vaikka haittavaikutukset eivät ole lähellekään yhtä pahat kuin alkoholilla. Täysin vaaraton ei kannabiskaan tietysti ole, mutta siihen verrattuna kuningas alkoholi on aidosti ja tutkitusti kovan luokan huume.

Kannabista on tutkimusten mukaan käyttänyt 13% suomen kansalaisista jossakin vaiheessa elämäänsä, ja luvut ovat kasvussa. Kannabis on täällä jäädäkseen - oli se laillista tai ei.

Mitä tulee stereotypioihin, niin tutkimusten mukaan kannabiksen käyttäjiä löytyy kaikista yhteiskuntaluokista - työttömistä yritysjohtajiin. Työttömät tai hipit eivät ole mitenkään erityisesti edustettuina käyttäjäkunnassa.

Vihreä Lanka Oy, Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki, puh. (09) 5860 4123, toimitus[ät]vihrealanka.fi. Päätoimittaja Juha Honkonen. Rekisteriseloste.