Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Iiro Törmä

Iiro Törmä

Kaivoslakia rukataan parhaillaan – hallitus ja asiantuntija eri mieltä muutoksen suuruudesta

9.1.2019 14.16

Jenni Leukumaavaara

Kaivoslaista on keskusteltu viime viikkoina vilkkaasti. Tällä hetkellä eduskunnassa on käsittelyssä kaivoslain kahden pykälän muutos.

Ympäristövaliokunta on käsitellyt kaivoslain muutosta tänään keskiviikkona.

Lakimuutoksen tavoitteena on, että malminetsintä-, kullanhuuhdonta- ja kaivoslupamenettelyissä lupahakemukset voisivat tulla vireille, vaikka ne eivät sisältäisi Natura 2000 -arviointia tai ympäristövaikutusten arviointiselostusta.

Ympäristöarviot vaadittaisiin yhä, mutta niitä voi toimittaa nykyistä myöhemmin viranomaisille. Lakimuutos siis helpottaisi etuoikeuden saamista malminetsintään ja mineraalien hyödyntämiseen.

Hallituksen mukaan muutos sujuvoittaisi lupaprosesseja eikä heikentäisi ympäristönsuojelua. Hallituksen mukaan muutosehdotus on pieni. Ympäristöoikeuden asiantuntija on eri mieltä.


Muutosehdotuksen tutkinut Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen löysi lakiesityksestä useita puutteita.

Pölösen mielestä lakiehdotus on hätäisesti valmisteltu ja ristiriidassa hallituksen toisen lakiesityksen kanssa. 

”Yleisemmin tapaus ilmentää tälle hallitukselle jo tutuksi käynyttä, laatuongelmiin johtavaa hätäilyä lainvalmistelussa ja ministeriöiden välisen yhteistyön heikkoa tasoa”, Pölönen kirjoittaa aihetta käsittelevässä blogikirjoituksessaan.

Kaivoslain muutosesitys merkitsisi vääjäämättä, että kaivosyhtiön hakemus voisi tulla vireille olennaisimpien ympäristöselvitysten laatimisen ollessa kesken.

Ympäristönäkökulmasta ja osallistumisoikeuksien kannalta nykylainsäädäntö on Pölösen mukaan selvästi parempi, koska se ohjaa hakijaa punnitsemaan toteuttamisvaihtoehtoja ennen lupahakemuksen jättämistä.


Pölösen mukaan
työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema esitys olisi pitänyt valmistella paljon laadukkaammin. Ministeriön olisi pitänyt kuulla eri osapuolia ja arvioida ylikansallisen oikeuden reunaehdot huolella.

Nyt esitysluonnosta ei lähetetty lausuntokierrokselle eikä siinä ole otettu huomioon ympäristöministeriön valmistelemaa yhden luukun lainsäädäntöhanketta vaikutusten arviointeineen ja kuulemisineen.

Pölönen kummastelee sitä, että vain noin kahta viikkoa ennen tämän esityksen jättämistä hallitus antoi eduskunnalle esityksen yhden luukun lainsäädännöstä, jossa ympäristövaikutusten arvioinnin ja lupamenettelyjen suhdetta on arvioitu kaikkien hanketyyppien osalta.

Kaivoslain muutosehdotus merkitsisi ympäristöselvitysten ja luvituksen suhteen kaivoshankkeita koskevaa poikkeusta.

Pölösen mukaan poikkeus on sen luontoinen, että se olisi vaatinut myös YVA-direktiivin asettamien vaatimusten täyttymisestä erillisen arvioinnin.


Heikko lainvalmistelu työllistää jo valmiiksi kuormittunutta eduskuntaa.

Ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön säädösvalmistelut koskivat osin samaa asiaa jo toisen kerran tällä hallituskaudella. Päällekkäiset, toisistaan poikkeavat esitykset vietiin molemmilla kerroilla eduskuntakäsittelyyn saakka.

Ympäristövaliokunta antaa lausunnon talousvaliokunnalle nykyisen aikataulun mukaan ensi viikolla. Talousvaliokunta tekee muutosehdotuksesta varsinaisen mietinnön. Sen arvioitu valmistumisaika on maaliskuussa eli hallituskauden loppumetreillä.

kaivosteollisuus  kaivoslaki  eduskunta  ympäristö 
Viite