Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Laura Tammisto, Studio Torkkeli / Vihreät

Puolesta. Vihreät suosittelee edustajilleen kiireisen perustuslain muutoksen kannattamista.Laura Tammisto, Studio Torkkeli / Vihreät

Puolesta. Vihreät suosittelee edustajilleen kiireisen perustuslain muutoksen kannattamista.

Miksi vihreät kannattaa kiireistä perustuslain muutosta, Olli-Poika Parviainen?

3.10.2018 10.40

Sammeli Heikkinen

Keskiviikkona iltapäivällä tehdään historiaa, jos eduskunta hyväksyy perustuslain muuttamisen kiireellisenä. Nykyinen perustuslaki on ollut voimassa 1990-luvun lopulta, eikä sitä ole koskaan muutettu kiireellisesti.

Kiireellisesti muutettava kohta on perustuslain kymmenes pykälä. Pykälässä säädetään yksityiselämän suojasta. Muutettavassa kohdassa säädetään rajoituksista viestin salaisuuteen, toisin sanoen siitä, missä tilanteissa viestin salaisuus voidaan laillisesti murtaa.

Nykyisen perustuslain mukaan viestin salaisuuden rajaaminen on mahdollista yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta tai kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa.

Hallitus esittää, että myös tiedon hankkiminen sotilaallisesta toiminnasta tai kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavasta toiminnasta voisi olla peruste viestin salaisuuden rajaamiselle. Perustuslakivaliokunta hyväksyi mietinnässään tämän muutoksen.


Perustuslain muutos on edellytys sille, että uudet tiedustelulait voitaisiin hyväksyä hallituksen toivomassa muodossa.

Normaalisti perustuslakia muutetaan niin, että yksi eduskunta hyväksyy muutoksen yksinkertaisella enemmistöllä ja seuraava eduskunta vahvistaa muutoksen kahden kolmasosan enemmistöllä.

Muutos voidaan tehdä kiireellisenä kertaäänestyksellä, mutta silloin sen taakse vaaditaan viiden kuudesosan enemmistö. Tämän enemmistön saaminen muutoksen taakse vaikuttaa todennäköiseltä, sillä ainoastaan vasemmistoliitto on ilmoittanut vastustavansa kiireellistä muutosta.

Vihreät päätti viime viikolla ryhmäkokouksessaan suositella edustajilleen kiireellisen muutoksen puolesta äänestämistä.


Minkä vuoksi vihreä eduskuntaryhmä suosittelee edustajia kannattamaan perustuslain kiireellistä muutosta, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen?

”Tietääkseni eduskunnassa varsinainen perustuslain muutos on riidaton. Myös perustuslakivaliokunnan mietintö oli yksimielinen.

Arvioitavaksi siis jää, onko nopeutetulla menettelyllä saatu aikahyöty niin suuri, että nopeutettu käsittely on mahdollinen. Mahdollinen aikasäästö on yhdestä kahteen vuotta. Onko nopeutuksesta saatava hyöty riittävä, sen arvioi jokainen edustaja itse.

Lisäksi saatu tieto turvallisuuspolitiikan maisemasta vaikuttaa varmasti, kuten myös perustuslakivaliokunnan mietintö.”


Luuletko, että koko ryhmä on äänestyksessä kiireellisen muutoksen takana, vai tuleeko hajontaa?

”Ryhmän selkeä enemmistö lienee valmis hyväksymään kiireellisen menettelyn. Äänestyksessä nähdään miten käy. Kunnioitamme jokaisen edustajan valintaa. Jokainen päättää itse, sillä perustuslain muutos on poikkeuksellinen asia.”


Perustuslakivaliokunta toteaa, että kiireellinen muutos vaatii sekä poikkeuksellisen välttämättömän tarpeen että pakottavan tilanteen. Mikä on se tarve ja tilanne, jotka muutosta vaativat?

”Perustuslakivaliokunta totesi myös, että nopeutettu menettely on mahdollinen mikäli riittävä enemmistö sen tarpeelliseksi katsoo. Suomeen kohdistuvia erilaisia turvallisuusuhkia ei pidä liioitella, eikä alarmismiin ole syytä.

Ei myöskään pidä vähätellä sitä, että turvallisuusmaisemassa on tapahtunut kansainvälisiä muutoksia. Kansallisestikin esimerkiksi terrorististen rikosten uhka-arvio on edelleen kohonnut. Lisäksi esimerkiksi teknologiamurros ja suurrikollisuuden ylikansallisuus vaikuttavat asiaan.”


Mikä on tärkein osa perustuslakiin tehtävää muutosta?

”Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen siitä, että lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta.

Tämä on olennaisin asia perustuslaillisesti. Se mahdollistaa viestisalaisuuteen puuttumisen silloin kun kyseessä on vakava kansallista turvallisuutta uhkaava asia. Ilman tätä muutosta tiedustelulakeja ei nykymuodossaan voisi säätää.”


Onko muutokseen jäänyt ongelmallisia asioita?

”Muutosehdotus parani perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Valiokunta tiukensi hallituksen esitystä. Hallitus olisi halunnut muuttaa perustuslain muutettavan kohdan ilmaisua 'rikosten tutkinnassa' ilmaisuksi 'rikosten torjunnassa'. Valiokunnan mukaan tämä ei liittynyt tiedustelulakeihin, joten se halusi tälle muutokselle oman valmistelun. Kannatamme tätä tiukennusta.”


Perustuslakivaliokunta edellyttää, että uusia salaisuuden rajoittamisen keinoja käytetään vain, jos tietoja muuten ei saada. Miten tämä voidaan varmistaa käytännössä?

”Meille on tulossa vahva valvojien valvonta ja erittäin tiukka sääntely, mahdollisesti tiukin länsimaissa. Olemme tehneet parlamentaarisessa työryhmässä paljon työtä jotta tulkinta on poikkeuksellisuuteen perustuva, erittäin suppea. Tämä varmistetaan sillä, että tiedusteluvaltuutettu pääsee valvomaan suoraan oikeuden istuntoja, joissa päätökset tehdään.”


Mitä vihreät vaativat itse tiedustelulaeilta?

”Tärkeintä on turvata perus- ja ihmisoikeuksien noudattaminen myös tiedustelutoiminnassa. Suojelupoliisin toiminta pitää tuoda kokonaan parlamentaariseen valvontaan.

Tiedustelua tulee valvomaan tiedusteluvaltuutettu, jolla on oltava riittävät valtuudet ja resurssit laillisuusvalvontaan. Valtuutetulla on oltava myös valitus- ja kanteluoikeus. Kun tiedustelupalvelut vaihtavat keskenään tietoja, ihmis- ja perusoikeuksia ei saa vaarantaa.”
Viite