Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Ilmasto ohittaa luonnonvarat

14.2.2008 23.00

Lasse Leipola

Luonnonvarastrategiaa ei löydy yhdeltäkään puolueelta, mutta aiheeseen liittyviä haja-huomiota on kirjattu sinne tänne.


Sosiaalidemokraatit ovat tehneet ilmasto- ja ympäristöohjelman, joka hyväksytään ensi kesän puoluekokouksessa.

Kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri kertoo, että ohjelmassa käsitellään myös luonnonvaroja.

”Osa ohjelmaa on materiaalitehokkuuden parantaminen. Vaadimme myös jätteiden määrän vähentämistä. Sen takia esimerkiksi yksityisten kaatopaikkojen verovapaus pitäisi korjata. Heti ohjelman alussa todetaan, että kaikki toiminta tulee mitoittaa luonnon sietokyvyn mukaan. Teollisuusaikakaudella syntynyt puolue joutuu siis päivittämään ajatuksiaan”, Kumpula-Natri sanoo.

Viimevuotisessa Reilu Suomi -vaaliohjelmassa Sdp asetti tavoitteeksi Suomen vapauttamisen öljyriippuvuudesta 2030 mennessä.

 

”Meillä ei ole luonnonvarastrategiaa, vaan aiheisiin viitataan ympäristöohjelmissa. Parhaiten linjaukset näkyvät Joensuun puoluekokouksen energia- ja ilmastopoliittisessa kannanotossa”, puoluesihteeri Taru Tujunen sanoo.

Kannanotossa luonnonvarojen käyttö tulee esiin vain välillisesti. Sen mukaan puun ja turpeen käyttöä energiatuotannossa pitää lisätä, mutta energiakäyttö ei kuitenkaan saa vaarantaa puun saatavuutta jalostusraaka-aineeksi.

Vuotoksen ja Kollajan altaiden rakentaminen pitäisi kannanoton mukaan sallia.

Nykyiset luonnontilaiset vesistöt tulisi suojella ja jättää rauhaan. Liikenteessä öljy tulisi korvata biopolttoaineilla ja maakaasulla.

Viisitoista vuotta sitten luonnonvarat olivat näkyvästi kokoomuksen asialistalla. Vuoden 1993 periaateohjelmasta ehdotetaan jopa veroa luonnonvarojen otolle ja käytölle. Huoli luonnonvarojen rajallisuudesta näkyy myös nykyisessä periaateohjelmassa, mutta varsinaisia toimenpiteitä siinä ei esitetä.

 

Energiankäytön tehostaminen, säästäminen ja uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen ovat Vasemmistoliiton ensisijaisia keinoja vähentää luonnonvarojen kulutusta. Puoluesihteeri Sirpa Puhakan mukaan energia on käytettävä tehokkaasti hyödyksi.

”Toimet tulee kohdistaa sekä teollisuuteen että kuluttajiin. Kuluttajien osalta on ajateltava myös sitä, että ihmisillä on varaa sähköön.”

Muita puolueelle tärkeitä luonnonvaroja ovat metsät ja mineraalit. Puhakan mukaan tulisi arvioida, mikä on tehokkain tapa käyttää puuvarantoja.

”Metsäpuolelta tuntuu puuttuvan kokonaisvaltainen näkemys, miten metsiä tulisi käyttää. Kaikilla metsänomistajilla ei ole esimerkiksi tietoa siitä, että joskus hakkuita olisi hyvä tehdä metsänhoidollisista syistä”.

Puhakan mukaan kaivosteollisuudessa on vertailtava tapauskohtaisesti ympäristölle aiheutuvia haittoja ja taloudellista kannattavuutta. Lainsäädäntö kaipaa uudistusta ja alueiden asukkaat on otettava paremmin huomioon. Jos kaivoksia avaamalla voidaan luoda työpaikkoja tuhoamatta ympäristöä, se on Puhakan mukaan kannatettavaa.

 

Keskusta haluaa panostaa kierrätykseen. Puolueella ei ole itsenäistä luonnonvarastrategiaa, vaan se on osa ympäristö- ja energiapoliitista ohjelmaa.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan luonnonvarojen säästämiseksi yhteiskunnan materiaalitehokkuutta pitää parantaa. Tiilikainen on keskustan energia- ja ympäristötyöryhmän puheenjohtaja.

”Käyttöönotettujen luonnonvarojen kierrätystä ja uudelleen käyttöä pitää tehostaa. Lisäksi niiden energiasisältö on hyödynnettävä. Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä on korvattava uusiutuvilla aina kun mahdollista.”

Tiilikainen pitää metsiä Suomen tärkeimpänä uusiutuvana luonnonvarana.

”Hoitotöitä ja harvennushakkuita pitää edistää. Samanaikaisesti on varmistettava, että luonnon monimuotoisuus säilyy.”

Öljyä pitää Tiilikaisen mukaan korvata uusiutuvilla energianlähteillä niin lämmityksessä kuin liikenteessä.

 

Vihreillä ei ole erillistä ohjelmaa luonnonvarojen käytöstä, mutta aihetta on käsitelty ympäristöohjelmassa. Se noussee esille myös tänä vuonna valmisteltavassa Itämeri ja vesipolitiikka -ohjelmassa. Vihreiden varapuheenjohtaja Mari Puoskari sanoo, että luonnonvara-asia on vihreissä jatkuvasti esillä.

”Kestävä tuotannon ja kulutuksen kehittäminen ovat luonnonvarojen kannalta keskeisiä asioita”, Puoskari sanoo ja korostaa metsien suojelun tärkeyttä.

Vihreiden 2004 hyväksytyssä ympäristöohjelmassa todetaan, että luonnonvarojen kulutus on Suomessa huippuluokkaa. Ratkaisuksi ehdotetaan muun muassa ekologista verouudistusta. Siihen sisältyisi tuottajavastuu, jonka toivotaan vähentävän materiaalinkäyttöä pakkauksissa ja lisäävät uudelleenkäytettävien pakkausten suosiota.

 

”Luonnonvaraongelma liittyy melkein kaikkeen, joten sille ei ole omaa strategiaa, vaan sitä löytyy niin koulutus- kuin ympäristöpoliittisista ohjelmista”, kertoo Rkp:n puoluesihteeri Ulla Achrén.

Puolueen luonnonvarakannat näkyvät esimerkiksi valmisteltavassa energiapoliittisessa ohjelmassa. Yksi keskeisistä tavoista vähentää luonnonvarojen kulutusta on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla ja päästöttömillä energiamuodoilla. Achrénin mukaan öljyriippuvuudesta on päästävä eroon, ja se voi tarkoittaa myös uusia uraanikaivoksia.

”Jos ydinvoimaa lisätään, täytyy olla valmis louhimaan uraania”, Achrén sanoo ja muistuttaa, että Rkp tukeutuu hallitusohjelmaan, jonka mukaan vähäpäästöisiä energialähteitä tuetaan eikä ydinvoima ole poissuljettu vaihtoehto. Rkp kannattaa vesistöjen suojelemista ja vastustaa Vuotoksen rakentamista.

metsäteollisuus  öljy  materiaalitehokkuus  kaivosteollisuus 
Viite