Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vihreä Lanka Oy:n tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus) mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Tässä käsiteltyjen rekistereiden nimet: 


1) Vihreä Lanka -lehden painetun ja digitaalisen version tilaajarekisteri


2) Vihreä Lanka -lehden uutiskirjeen tilaajarekisteri


***

 

Vihreä Lanka -lehden painetun ja digitaalisen version tilaajarekisteri


Laadittu 2.1.2014; päivitetty 6.8.2018

Rekisterinpitäjä
:
Vihreä Lanka Oy,
Y-tunnus: 0653732-7
Fredrikinkatu 33 A
,
00120 Helsinki

(09) 5860 4123

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:
Toimitusjohtaja David Pemberton
, david.pemberton@vihrealanka.fi;
puh (050) 346 4068

Rekisteröityjen henkilötietojen tietolähteet, käyttötarkoitukset ja oikeusperiaatteet:

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen artiklan 6.1(a) mukaisesti rekisteröidyn itsensä antama suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Tilaajista kerättäviä, rekisteröitäviä tietoja käytetään lehden tuotannossa postitukseen, tilausten laskutukseen ja asiakassuhteeseen liittyvään yhteydenpitoon, kuten tietojen tarkistamiseen ja tilausten uusimiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet
:

 Asiakkaiden oma ilmoitus ja pankin välittämät maksutiedot.

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa lehden tai saa sen lahjaksi kolmannelta osapuolelta tai hän tilaa tai antaa muussa yhteydessä (vastaus markkinointikampanjaan, kilpailu- tai äänestysvastaus tai muu vastaava) yhteystietonsa rekisterinpitäjälle puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta lomakkeella, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilö voi luovuttaa vastaavia tietojaan myös puhelimitse esim. asioidessaan tilaajatietoja käsittelevien henkilöiden kanssa tai tilauksia uusiessaan.

Jo kerättyjen asiakastietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi niitä voidaan satunnaisesti päivittää muihin julkisesti saatavilla oleviin rekistereihin, kuten julkisiin tai yksityisiin Suomessa toimiviin puhelinnumeropalveluihin tallennetuista henkilötiedoista tai Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä tai kaupparekisteristä.

Tiedotamme lahjatilauksen saajalle hänen tietojensa tallentamisesta tilaajarekisteriimme. Tämä tapahtuu kirjeitse samaan osoitteeseen jonka olemme saaneet lahjatilauksen toimitusosoitteeksi. Lahjatilaajien tietoja käytetään ja käsitellään tämän jalkeen samoin kuin muidenkin tilausten tietoja.

Rekisterin tietosisältö:

Tilaajan nimi
, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite
, postinumero ja -toimipaikka sekä tilauksen luonnetta koskevat tiedot kuten tilaustyyppi ja sen kesto.

Tietojen luovutukset
 ja siirrot:

Tietoja ei luovuteta Vihreä Lanka Oy:n ulkopuolelle muuten kuin

a) rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

b) tuotannollisista syistä tilaajatietojen hallinnasta vastaavalle palveluntarjoajalle ja lehtien painatuksesta ja postituksesta vastaavalle palveluntarjoajalle, jolloin kunkin postitettavan numeron osoitetiedot välitetään erikseen vain kertaluontoisesti eikä niitä tällöin säilytetä eli rekisteröidä pidempiaikaisesti painosta ja postituksesta vastaavan palveluntarjoajan toimesta.

c) kullekin asiakkaalle hänen omat tietonsa.

Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin tietosisältö säilytetään salatussa muodossa palveluntarjoajan palvelimilla, joiden turvallisuus on varmistettu riittävällä tavalla. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja poistetaan rekisteristä asiakkaan omasta pyynnöstä asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluttua, jonka jälkeen tilaajatiedot muutetaan anonyymeiksi.

Rekisteröidyn oikeudet:

* Oikeus saada pääsy rekisterin tietoihin niiden tarkistamiseksi: Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan. Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

* Oikeus vaatia rekisterin tietojen oikaisua: Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

* Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, kieltää tietojen käsittely sekä vaatia tietojen poistoa: Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Mikäli henkilö rajoittaa tai vastustaa käsittelyä tai kieltää käsittelyn tavalla, joka estää käyttämästä rekisteriä sen käyttötarkoituksen mukaisesti, rekisterinpitäjä katsoo henkilön luopuneen oikeudestaan rekisterinpitäjän tarjoamaan palveluun kuten julkaisun tilaukseen. Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

* Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, esimerkiksi taulukkomuodossa. Rekisterinpitäjä pyrkii toimittamaan tiedot viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä. Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu.

* Valitusoikeus valvontaviranomaiselle: Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjä. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin. Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muuten kuin tilaajatietojen hallinnasta vastaavalle palveluntarjoajalle ja lehtien painatuksesta ja postituksesta vastaavalle palveluntarjoajalle, jolloin kunkin postitettavan numeron osoitetiedot välitetään erikseen vain kertaluontoisesti eikä niitä tällöin säilytetä eli rekisteröidä pidempiaikaisesti painosta ja postituksesta vastaavan palveluntarjoajan toimesta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei siirretä niiden käsittelyä varten Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi.

Rekisterin suojauksen perusteet: Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti, Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämällä tavalla (EU)2016/679.

Muutokset:

Selosteen ehtoja voidaan muuttaa, mutta siitä ilmoitetaan käyttäjille hyvissä ajoin etukäteen.

***

Vihreä Lanka -lehden uutiskirjeen tilaajarekisteri

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR); (EU)2016/679


Laatismispäivä 2.1.2014; päivitetty 24.5.2018

Rekisterinpitäjä

Vihreä Lanka oy
,
Y-tunnus 0653732-7

Fredrikinkatu 33 A,
00120 Helsinki

(09) 5860 4123

Yhteyshenkilö
:
Toimistusjohtaja David Pemberton
, david.pemberton@vihrealanka.fi
(050) 346 4068

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Uutiskirjeen tilaustietoja käytetään uutiskirjeen toimitukseen ja siihen liittyvään yhteydenpitoon.

Rekisterin tietosisältö:
Tilaajan sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tilaajan oma ilmoitus esim. sähköisellä tai paperilomakkeella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Uutiskirjeen tilaajarekisteristä ja uutiskirjeen toimittamisesta vastaa yhdysvaltalainen MailChimp, joka on mukana EU:n ja Yhdysvaltain välisessä ns. Privacy Shield -ohjelmassa, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa: https://www.privacyshield.gov/list

Rekisterin suojauksen perusteet:

Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti palveluntarjoajana toimivan MailChimpin palvelimilla. MailChimp on mukana EU:n ja Yhdysvaltain välisessä ns. Privacy Shield -ohjelmassa, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa: https://www.privacyshield.gov/list

Tarkistusoikeus: Tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tilaajalla on myös oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat tietopyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.

Henkilötietojen säilyttämisaika: Mikäli uutiskirjeen tilaaja peruuttaa tilauksensa, hänen sähköpostiosoitteensa poistetaan samalla rekisteristä.

Rekisteröidyn oikeudet:

* Oikeus saada pääsy rekisterin tietoihin niiden tarkistamiseksi: Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan. Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

* Oikeus vaatia rekisterin tietojen oikaisua: Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

* Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, kieltää tietojen käsittely sekä vaatia tietojen poistoa: Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Mikäli henkilö rajoittaa tai vastustaa käsittelyä tai kieltää käsittelyn tavalla, joka estää käyttämästä rekisteriä sen käyttötarkoituksen mukaisesti, rekisterinpitäjä katsoo henkilön luopuneen oikeudestaan rekisterinpitäjän tarjoamaan palveluun kuten julkaisun tilaukseen. Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

* Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, esimerkiksi taulukkomuodossa. Rekisterinpitäjä pyrkii toimittamaan tiedot viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä. Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu.

* Valitusoikeus valvontaviranomaiselle: Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjä. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin. Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

Muutokset: Mahdollisista käytäntöjen muutoksista ilmoitetaan käyttäjille hyvissä ajoin etukäteen.

****

Linkkejä tuotannollisten kumppaneidemme tietosuojakäytäntöihin:

Posti: https://www.posti.com/yksityisyydensuoja/

Kirjapaino: –

Uutiskirjeen tietokantatoimittaja MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Vihreä liitto r.p.: –

Sivut: 

Viite