Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Ylös vai alas? Hallitusohjelmassa oli vihreiden kannalta hyvää ja huonoa.

Ylös vai alas? Hallitusohjelmassa oli vihreiden kannalta hyvää ja huonoa.

Näin vihreä hallitusohjelmasta tuli

22.6.2011 13.13

Vihreä Lanka

Politiikan pohjaksi taloudellisten mittarien rinnalle pitää kehittää myös suomalaisten hyvinvointia mittaavia mittareita.

 Toteutui. Hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi, että suomalaisten aineellista hyvinvointia ja sen jakautumista, ympäristön tilaa sekä sosiaalisen eheyden ja kansalaisten kokemaa hyvinvointia mittaava mittaristo tulee ”laajaan käyttöön hallituksen päätöksenteon pohjana ja kansalaiskeskustelun virittäjänä”.

Valtion pitää aloittaa investointiohjelma, jossa valtion omaisuutta myymällä kerätään puolitoista – kaksi miljardia euroa, joka sijoitetaan etupäässä raideinvestointeihin.

Ei toteutunut, ainakaan sellaisenaan. Hallitusohjelmassa tosin todetaan, että valtion omistajayhtiö Solidiumin osakkeiden mahdollisen myymisen tuottoja käytetään myös uuden kasvun luomiseksi tarvittaviin hankkeisiin ja investointeihin.

”Selvitetään erikseen infra- ja liikenneinvestointien toteutumisen pitkäjänteisyyden turvaamiseksi uusia rahoitusratkaisuja ja yhteistyömahdollisuuksia”, ohjelmassa sanotaan ja jätetään käytännön ratkaisut siis vielä auki.

Omistajaohjauksesta vastaava vihreä ministeri Heidi Hautala tosin totesi tiistain Helsingin Sanomissa vastustavansa valtion omaisuuden myymistä.

Kehitysyhteistyörahojen kasvun varmistaminen niin, että 0,7 prosentin tavoite bruttokansantuotteesta saavutetaan.

Ei toteutunut. Kehy-rahat jäädytetään kahtena seuraavana vuonna nykytasolleen. Tällä haetaan yhteensä 115 miljoonan euron säästöjä. 0,7 prosentin tavoitteen saavuttaminen riippuu käytännössä taloussuhdanteista, mitään takeita siitä ei ole.

Vaalilain uudistaminen eduskunnan viime vaalikaudella tekemien päätösten pohjalta.

Ei toteutunut. Vaalijärjestelmää muutetaan demokraattisemmaksi, mutta vähemmän ja eri tavalla kuin piti. Nyt tyydytään yhdistämään joitakin vaalipiirejä.

Ilmastolaki.

Toteutui osittain. Laki rajataan koskemaan päästökauppasektorin ulkopuolisia päästöjä.

Maatalouspolitiikan muuttaminen ympäristöystävällisemmäksi.

Toteutui. Ympäristötuen toimenpiteitä kohdennetaan vesistöjensuojelun kannalta herkimmille alueille.

Uhanalaisien lajien ja luontotyyppien suojelua tehostetaan.

Toteutui osittain. Luonnonsuojelurahoja suunnataan Metso-ohjelman, biodiversiteettistrategian, soidensuojelun täydennysohjelman sekä muiden suojeluohjelmien toteuttamiseksi. Rahoitus jää kuitenkin vähäiseksi.

Verkkokalastuskielto laajennetaan saimaannorpan koko elinalueelle.

Toteutui osittain. Aluetta laajennetaan ”lajin säilymisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla”.

Ydinvoimalle ei myönnetä uutta periaatelupaa, ja ydinvastuulakia muutetaan niin, että yhtiön vastuu olisi rajoittamaton.

Toteutui osittain. Lupaa ei myönnetä mutta lakiakaan ei saada toivotunlaiseksi.

Varmistetaan yliopistojen ja perustutkimuksen rahoitus.

ei Toteutunut. Korkeakoulutussektorilta vähennetään yli sata miljoonaa euroa.

Köyhyyttä vähennetään ja tuloeroja kavennetaan.

Toteutui. Perusturvaan saadaan sadan euron korotus.

Arvonlisäverojen kiristäminen valtion tulojen lisäämiseksi. Ekologisen verouudistuksen jatkaminen.

Toteutui osittain. Arvonlisäveroon ei tehty suuria muutoksia. Ympäristö- ja energiaveroja kiristettiin, tuloverotusta ei. Niin sanottu windfall-vero toteutetaan ja turpeen verotusta kiristetään hieman.

Juha Honkonen ja Jukka Vahti

vihreät  hallitusohjelma 
Viite