Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Flickr / Michael P Platzer (CC-BY-SA)

Pyhän Katariinan Kirkko.
Valta jaossa. Seurakuntiin valitaan uudet edustajistot ensi syksynä.Flickr / Michael P Platzer (CC-BY-SA)

Valta jaossa. Seurakuntiin valitaan uudet edustajistot ensi syksynä.

Vihreät vaativat kirkolta ympäristövastuuta

11.5.2010 13.28

Saija Räsänen

Vihreät seurakuntavaaliehdokkaat esittelivät vaaliteesinsä Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksen yhteydessä viime sunnuntaina.

Seurakuntavaalit käydään ensi marraskuussa. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet evankelisluterilaisen seurakunnan jäsenet.

Seurakuntavaaleissa valitaan kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot. Nämä vaaleissa valittavat elimet puolestaan valitsevat kirkolliskokouksen maallikkoedustajat.

Kirkolliskokous päättää kirkon linjauksista, valtuustot ja neuvostot taas seurakuntakohtaisista asioista.

Vihreiden seurakuntavaaliteesit

1. Kirkko vahvaksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi

Kirkon tulee ottaa tiukasti kantaa arvojensa mukaisesti niin maahanmuuttoon, ihmisoikeuksiin kuin teologisiinkin kysymyksiin. Seurakuntien tulee voida jatkossakin esimerkiksi tarjota suojaa epäoikeudenmukaisen karkotuspäätöksen saaneille

2. Kirkko ympäristövastuun edelläkävijäksi

Kirkolla on vastuu ympäristöstä. Seurakuntien tulee kaikessa toiminnassaan pyrkiä vähentämään ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta ja huolehtia rakennuttamisensa, sijoitustoimintansa ja hankintapolitiikkansa ekologisuudesta ja eettisyydestä. Seurakuntien tulee ostaa vain vihreätä sähköä aina kun se on mahdollista. Jokaisen Suomessa olevan seurakunnan tai seurakuntayhtymän tulee tehdä ympäristöohjelma ja sen on haettava kirkon ympäristödiplomia. Kirkkojen tulee metsänomistajina toimia vastuullisesti luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi ja vanhojen metsien osalta suosia avohakkuiden sijaan hakeutumista Metso-ohjelmaan.

3. Kirkon tulee kantaa paikallista vastuuta

Kirkon tulee edelleen vastata ihmisten avun tarpeeseen.  Nuoriso-, lapsi- ja diakoniatyö ovat olennaisia kirkon toiminnassa, ja kirkon tulee jatkaa vahvaa työtään näillä aloilla. Parisuhdeneuvonta, lapsi- ja perhetyö tarvitsevat resurssinsa. Työttömien  ja päihdeongelmaisten tuki täydentää kuntien palveluita. Seurakuntien tulee lisätä 
ikäihmisille ja maahanmuuttajille suunnattua tukea.

4. Kirkon tulee kantaa globaalia vastuuta

Ihmisestä välittäminen on kirkon perustehtävä. Vastuu ulottuu myös Suomen rajojen ulkopuolelle ja kehitysyhteistyö on välttämätöntä. Seurakunnan tulee käyttää Reilun kaupan tuotteita.

5. Kirkon on noudatettava ihmisoikeuksia

Kirkon tulee olla esimerkillinen ja oikeudenmukainen työnantaja. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä on oltava täydet oikeudet niin seurakunnan jäseninä kuin työntekijöinäkin. Kannatamme yleistä siviilivihkimistä ja sitä, että kirkko siunaa kaikkien sitä toivovien liitot.

6. Kirkossa ei saa syrjiä

Sukupuoli, vamma tai muut ihmisen ominaisuudet eivät ole merkityksellisiä pappeudessa tai muiden tehtävien hoidossa. Kaikkeen syrjintään tulee puuttua välittömästi. Tilojen ja tapahtumien tulee olla esteettömiä.

7. Nuorten oikeuksia kirkossa on vahvistettava

On hyvä, että äänioikeusikäraja kirkollisvaaleissa on 16 vuotta. Nuorten osallistumista kirkon toimintaan ja päätöksentekoon tulee tukea. Nuorella tulisi olla myös mahdollisuus päättää jäsenyydestään kirkossa.

8. Kirkon päätöksenteon tulee olla avointa ja demokraattista

Seurakuntalaisten mielipiteitä tulee arvostaa tasavertaisesti ja vaalijärjestelmän tulee tukea demokratian toteutumista. Seurakunnallinen päätöksenteko tarvitsee avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Pappiskeskeisyyttä tulee vähentää.

9. Kirkon merkittävää yhteiskunnallista roolia tulee tukea

Mikäli kirkko jatkossakin hoitaa julkiselle vallalle kuuluvia tehtäviä, kuten hautaustointa, väestökirjanpitoa ja kulttuurikohteiden ylläpitämistä, tulee niihin varata riittävät resurssit, jotta epäoikeudenmukaiseksi koetusta kirkolle tulevasta yhteisövero-osuudesta voidaan luopua.

10. Kirkko on olemassa seurakuntalaisia varten

Seurakuntien tulee kuunnella jäsentensä tarpeita ja toiveita uskonelämän hoitamisessa. Jumalanpalveluselämää tulisi tuoda lähemmäs seurakuntalaisia esimerkiksi aikatauluja muokkaamalla ja erityyppisiä messuja järjestämällä.

vihreät  seurakuntavaalit 
Viite