Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Näin viime keväänä. Kuva on melkein vuoden takaa, mutta kipsisakka-altaassa on edelleen reippaasti vettä.Sammeli Heikkinen

Näin viime keväänä. Kuva on melkein vuoden takaa, mutta kipsisakka-altaassa on edelleen reippaasti vettä.

Oikeuskansleri: Kipsisakka-altaan valvonta epäonnistui Talvivaarassa

27.2.2014 12.17

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran valvonnasta vastaava Kainuun ely-keskus ei ole puuttunut kaivoksen ongelmiin riittävän tehokkaasti ja nopeasti, arvioi oikeuskansleri Jaakko Jonkka. Erikseen Jonkka nostaa esiin valvonnan epäonnistumisen kipsisakka-altaan suhteen.

Jonkka toteaa, ettei Talvivaaran kaivoksen toimintaa ole saatu ely-keskuksen kehotuksilla ja toimenpidemääräyksillä ympäristölain edellyttämään tilaan.

"Talvivaaran toiminnan harjoittaminen lainvoimaisesta luvasta eräiltä osin poiketen on jatkunut ajallisesti kauan", Jonkka kirjoittaa ratkaisussaan.

Huolimatta siitä, etteivät huomatukset ja kehotukset ole korjanneet tilannetta, valvoja ei ole muuttanut toimenpiteitään. Raskaampaa arsenaalia ei ole kaivettu esiin:

"Ely-keskuksella olisi ollut käytettävissään monipuoliset valvonta- ja pakkokeinot, joilla olisi voitu oieka-aikaisesti ja tehokkaasti puuttua todettuihin laiminlyönteihin."

Jonkan mukaan valvoja on kuitenkin jumiutunut liikaa yksittäisten ongelmakysymysten arviointiin kokonaistilanteen arvioinnin kustannuksella.

Erikseen Jonkka mainitsee kipsisakka-altaan valvonnan. Oikeuskansleri huomauttaa, että veden säilyttämiseen altaassa oli lupa vain rakentamisaikana. Siitä huolimatta vettä on säilytetty altaassa ilmeisesti koko kaivoksen toiminta-ajan.

"Katson, ettei ely-keskus valvonut tältä osin riittävästi lupaehtojen noudattamista", Jonkka kirjoittaa.

Sen sijaan Jonkka ei pidä Kainuun ely-keskuksen johtajaa Kari Pääkköstä esteellisenä Talvivaara-päätöksissä. Pääkkönen työskenteli ennen nykyistä virkaansa GTK:ssa. GTK taas oli mukana Talvivaaran liuotustekniikkaa kehittäneessä projektissa. Oikeuskanslerin saaman selvityksen mukaan Pääkkönen ei kuitenkaan ollut mukana projektin operatiivisessa johtamisessa.

Jonkka arvioi, että ympäristöministeriön olisi aiheellista tarkistaa valvontamenettelyohjeistusta. Ohjeessa olisi hyvä olla muun muassa selkeät suositusajat sille, missä vaiheessa valvojan on syytä ottaa pakkokeinot käyttöön.

kaivosteollisuus  talvivaara  oikeuskansleri 
Viite