Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaara lupaa: Päästöt alas uudella puhdistustekniikalla

17.11.2011 14.56

Sammeli Heikkinen

Kaivosyhtiö Talvivaara lupaa vähentää jätevetensä sulfaattipitoisuuksia uudella puhdistustekniikalla ja veden kierrätyksellä. Yhtiö julkaisi tänään pörssitiedotteen, jossa kerrotaan, arvioitua korkeammista päästöistä ja tehdään myös konkreettisia ympäristölupauksia.

Yhtiön tiedotteessa kerrotaan, että kaivoksen prosessivesiä aletaan kierrättää entistä enemmän, minkä pitäisi vähentää sekä jätevesipäästöjä että kaivoksen puhtaan veden tarvetta.

Lisäksi Talvivaara aikoo alkaa poistamaan pahaa hajua aiheuttavia rikkivetypäästöjä katalyyttipoltolla. Tähän saakka hajuhaittoja on torjuttu lipeän avulla. Katalyyttipolton avulla lipeän käyttöä voidaan vähentää ja siten myös vesistöön pääsevän sulfaatin määrää. Kaivoksella myös tutkitaan muita uusia menetelmiä, jolla päästöjä voisi vähentää.

Talvivaaran mukaan jäteveden sulfaatti-, mangaani- ja natriumpitoisuuksia on pyritty laskemaan viime syksystä lähtien. Kaivosyhtiö kertoo, että sulfaattipäästöt on saatu laskettua puoleen ja mangaanipäästöt viidennekseen viime syksyn tasosta.

Talvivaaran mukaan kaivoksen alapuolisten järvien tila ei enää huonone, vaan pintavesien päästöpitoisuudet ovat kääntyneet laskuun. Sulfaattipäästöjä pyritään laskemaan kokonaisuudessaan 85 prosenttia vuoteen 2015 mennessä.

Talvivaaran sulfaatti- ja natriumpäästöt ovat ylittäneet yhtiön nykyiseen ympäristölupaan johtaneessa hakemuksessa arvioimat pitoisuudet monikymmenkertaisesti.

Syksyllä julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kaivosyhtiö hakee myös uuteen ympäristölupaansa vuosille 2012–2014 sulfaattipäästörajaksi 9 100 tonnia vuodessa, mikä on yli 40 kertaa enemmän kuin ensimmäisessä ympäristölupahakemuksessa. Vuodesta 2015 eteenpäin yhtiö hakee oikeutta 2 600 tonnin vuosipäästöön, mikä olisi liki 12-kertainen yhtiön alunperin arviomaan päästöön verrattuna.

Kaivoksen uusi ympäristölupa on käsittelyssä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

kaivosteollisuus  ympäristö  talvivaara 
Viite