Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Vettä.
Juoksutus. Talvivaaran poistoputket etelän suuntaan 14.5. Vasemmasta putkesta tulee käsiteltyä jätevettä Kortelammen patoaltaasta. Oikeasta putkesta taas luonnollisia valumavesiä ja tehdasalueen hulevesiä. Nämä siis menevät Talvivaaran jätevesikiintiön ohi.Sammeli Heikkinen

Juoksutus. Talvivaaran poistoputket etelän suuntaan 14.5. Vasemmasta putkesta tulee käsiteltyä jätevettä Kortelammen patoaltaasta. Oikeasta putkesta taas luonnollisia valumavesiä ja tehdasalueen hulevesiä. Nämä siis menevät Talvivaaran jätevesikiintiön ohi.

Talvivaara: Vaikka kaikki arvioidut jätevedet lasketaan, jää vielä miljoonia kuutioita

23.5.2013 14.32

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivosyhtiön vesiongelma ei ole helpottanut, vaikka jätevettä on laskettu kevään aikana jo kaksi kertaa normaalin vuosikiintiön verran.

Yhtiö esittää nyt aville, että se saisi laskea käytännössä kaikki ylimääräiset vetensä ympäristöön. Senkin jälkeen kaivokselle jäisi jostain syystä jopa viisi miljoonaa kuutiota ylimääräistä vettä.

Yle kertoi torstaina kaivosyhtiön Pohjois-Suomen aluehallintokeskukselle toimittamasta selvityksestä. Selvityksen mukaan yhtiö haluaa juoksuttaa tänä vuonna kaikkiaan liki yhdeksän miljoonaa kuutiota jätevettä ympäristöön.

Viime perjantaille päivätyn selvityksen mukaan kaivosyhtiö on laskenut hieman alle 2,5 miljoonaa kuutiota jätevettä alkuvuoden aikana. Koska kaivosyhtiö on jatkanut jätevesien juoksutusta myös ely-keskuksen myöntämän poikkeuskiintiön täyttymisen jälkeen, nykyinen määrä lienee selvästi yli 2,5 miljoonaa kuutiota.

Yksikön päällikkö Sari Myllyoja Kainuun elystä ei tiennyt torstaina aamupäivällä tarkkaan, kuinka paljon kaivosyhtiö oli torstaihin mennessä ehtinyt ylittää 1,8 miljoonan kuution poikkeuskiintiönsä. Myllyojan tiedot olivat etelän suunnasta sunnuntailta ja pohjoisen suunnasta maanantailta. Tuohon mennessä poikkeuskiintiö oli ylitetty noin 150 000 kuutiolla.

Aville toimitetussa selvityksessä Talvivaara arvioi, että ympäristöön pitäisi juoksuttaa vielä 6,5 miljoonaa kuutiota jätevettä. Sillä Talvivaaran pitäisi päästä eroon kaikesta ylijäämävedestään.

Haastattelin nimittäin viime viikolla kaivoksen viestintäpäällikköä Olli-Pekka Nissistä ja vesienhallinnan johtajaa Maija Vidqvistiä. He arvioivat kaivoksella olevan ylimääräistä vettä noin kuusi tai seitsemän miljoonaa kuutiota.

Mutta Talvivaara arvioi, että käsiteltyjä jätevesiä olisi vielä 6,5 miljoonan kuution juoksuttamisen jäljiltäkin kipsisakka-altaissa, Kortelammen maapohjaisessa padossa, avolouhoksessa ja Kuusilammessa kaikkiaan neljästä viiteen miljoonaa kuutiota.

Miten kaivokselle jää näin paljon vettä, vaikka kaiken ylimääräisen jäteveden pitäisi laskujen mukaan päätyä vesistöön? Talvivaaran selitys on sadanta.

Aville toimittamassaan selvityksessä Talvivaara arvioi esimerkiksi ensi vuodelle pelkästään sadannasta johtuvaksi juoksutustarpeeksi noin seitsemän miljoonaa kuutiota, jos kyseessä on sateisuudeltaan normaali kesä.

Vaasan hallinto-oikeus päätyi aiemmin keväällä siihen, ettei sadanta ole tähänkään saakka aiheuttanut Talvivaaran vesiongelmia. Oikeuden arvio sateista tulleesta ylimääräisestä vedestä poikkeaa myös huomattavasti Talvivaaran käsityksestä.

Toukokuun alussa antamassaan päätöksessä oikeus katsoo kaivoksen vesikiertoon kertyvän vettä kalvotetuilta alueilta sekä Kuusilammen avolouhoksen valuma-alueelta. Oikeuden laskelmien mukaan kaivokselle tuli poikkeuksellisen sateisena viime kesänä ylimääräistä vettä sadannasta 1,6 miljoonaa kuutiota.

Valtavaa eroa arvioissa voisi selittää se, että Talvivaara laskee ilmeisesti sadantamäärään koko 60 neliökilometrin kaivospiirin, kun taas oikeus on laskenut kaivokselle tulevan vettä noin kahdeksalta neliökilometriltä.

Talvivaaran selvityksessä tosin ei avata sadannan arviointiperusteita, mutta Paikan päällä -blogissa puhutaan sadannan yhteydessä koko kaivospiiristä.

Oikeuden käsitys vesiongelmien synnystä oli kuitenkin se, että kaivokselle on otettu tähän saakka miljoonia kuutioita raakavettä. Ilmeisesti sitä pitää ottaa edelleen ainakin niin kauan, että kalvopuhdistamo saadaan toimimaan kunnolla.

Talvivaaran kaivoksen ylimääräisen veden määrästä on liikkunut viime aikoina monia arvioita.

Toimitusjohtaja Pekka Perä taas puhui vielä huhtikuussa noin neljästä miljoonasta kuutiosta. Yle oli kertonut helmikuussa, että kaivoksella on ylimääräistä vettä jopa seitsemän miljoonaa kuutiota. Ja viime vuoden lopulla Talvivaara puhui 1,7 miljoonan kuution ylimäärästä, mistä uutisoi Suomen Luonto.

Talvivaara on selvityksensä perusteella luopumasta edes pyrkimyksestä noudattaa 1,3 miljoonan kuution päästökiintiötä. Torstaina päivitetyssä Paikan päällä -blogissa hahmotellaan systeemiä, jossa sade- ja hulevedet pidetään erossa prosessivesistä ja lasketaan kaivosalueelta erilliskäsittelyn kautta pois.

Kaivosyhtiö onkin esittänyt ympäristölupapäivityshakemuksessaan, että jäteveden päästökiintiöstä luovutaan. Talvivaaran suunnanmuutos näkyy myös siinä, että yhtiö on vetänyt pois ympäristönsuojelulain mukaisen poikkeusilmoituksen, joka koskee hulevesien laskemista kaivosalueelta ympäristöön.

Kainuun elystä kerrottiin Vihreälle Langalle, että yhtiö veti ilmoituksensa pois ennen kuin ely-keskus otti siihen kantaa. Yhtiö nimittäin tulkitsee voimassaolevaa ympäristölupaa niin, että sillä on oikeus laskea kiintiön ulkopuolelta "puhtaita" hulevesiä.

Ely sen sijaan otti torstaina kantaa poikkeusilmoitukseen, jonka nojalla Talvivaara jatkoi viime viikolla jätevesien juoksutuksia ympäristöön. Elyn mukaan kaivosyhtiö saa juoksuttaa vesiä vain niin paljon kuin Kortelammen padon patoturvallisuus vaatii.

HUOM! Juttua muokattu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti klo 16.45. Alunperin jutussa ihmeteltiin, miksi Talvivaaran arvio kaivoksen ylimääräisestä vedestä on yhtäkkiä muuttunut. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan kaivos hamuaa entistä suurempaa juoksutusmäärää

HUOM 2! Kuvassa kaksi oli erheellisesti vuotta 2014 koskeva juoksutus- ja kuormitusarvio. Vaihdettu oikea kuva pe klo 11.

kaivosteollisuus  päästöt  talvivaara 


Viite