Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Uusi lupa tappaa Talvivaaran laajenemishaaveet – jos saa lainvoiman

30.4.2014 16.07

Sammeli Heikkinen

Talvivaara on vaikeuksistaan huolimatta hellinyt haaveita tuotannon reippaasta laajentamisesta. Keskiviikkona annettu uusi ympäristölupa panee tällaisille haaveille toistaiseksi pisteen. Toisaalta lupa tulee voimaan vasta kun siitä tehtävät valitukset on käsitelty.

Alkuperäinen, vuonna 2007 annettu ympäristölupa, antoi kaivosyhtiölle mahdollisuuden padota osittain Kolmisoppi-järven ja perustaa paikalle Kolmisopen avolouhoksen. Tämän louhoksen avaaminen olisi seurannut kaivoksen suunnitelmissa nykyisen Kuusijärven avolouhoksen käyttöönoton jälkeen.

Uuden ympäristöluvan yhteydessä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto päätti tarkastella koko kaivoksen toiminnan uudelleen. Tässä prosessissa Talvivaaralta vietiin lupa Kolmisopen louhoksen perustamiseen. Käytännössä uusi lupa tarkoittaa siis sitä, että kaivoksen laajentamismahdollisuudet vähenevät rajusti.

Lupaviranomaisen mielestä Talvivaaran toiminta on nykyisellään sellaista, ettei Kolmisopen louhoksen avaaminen tule kyseeseen:

"Tässä tilanteessa toiminnan ei voida sallia laajentua nykyisestä niin, että vesienhallinta ja liuoskierron hallinta vaikeutuvat entisestään", ympäristöluvan perusteluissa todetaan.

Avi toteaa muun muassa, että vuoden 2013 heinäkuussa kaivosalueella oli noin kuusi miljoonaa kuutiota jätevettä. Luvan antohetkellä jätevesiä oli liki kahdeksan miljoonaa kuutiota.

Uudessa luvassa kaivosyhtiölle annetaan lupa uraanin tuotantoon, vaikka lupaviranomainen sivaltaakin Talvivaaraa:

"Alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa ei tuotu esille uraanin liukenemista malmista liuotusprosessissa ja sen kulkeutumista tuotteisiin ja metallitehtaan jätteisiin, vaikka uraanin kulkeutumista prosessissa oli tutkittu yhtiön toimesta."

Vihreä Lanka kertoi toissa vuoden alussa yhtiön tienneen uraanin liukenemisesta.

Kiinnostavaa kyllä, Talvivaara veti vain muutama päivä sitten lupakäsittelystä pois vaatimuksen, että nyt annettu ympäristölupa olisi pantu täytäntöön jo ennen sen lainvoimaiseksi tulemista. Näin uraanituotanto ei saa lupaa ennen kuin epäilemättä edessä oleva valituskierros on käyty läpi korkeinta hallinto-oikeutta myöten.

Toisaalta lupaehtojen tiukennuksetkaan eivät nyt astu voimaan ennen kuin prosessi on käyty läpi.

Aiempien kokemusten perusteella uuden ympäristöluvan lainvoimaiseksi tulemiseen voi mennä ainakin vuosi.

kaivosteollisuus  talvivaara 
Viite