Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Miten maataloustukea pitäisi viherryttää?

15.5.2014 14.00

Minna Suihkonen

Miten EU:n maataloustukia pitäisi viherryttää?

Touko Aalto
Maatalouden tukien osalta voisi siirtää tukia ympäristö- ja eläinystävällisempään suuntaan. Samalla voisi harkita sitä, voisiko maataloustukia maksaa tuotettujen ekosysteemipalveluiden mukaan eli hiilen sidonnasta, ruuasta, puhtaasta vedestä, luonnon monimuotoisuudesta, ravinteiden kierrätyksestä, pölytyksestä ja maisemasta.

Pekka Aikio
Pitäisi korjata epäoikeudenmukaisuudet. Poromiehet eivät juuri nauti tukipolitiikasta vaan ovat tiukan sääntelyn ja rajoitusten alaisia, kun taas pankinjohtajat nauttivat runsaita tukia ilman rajoituksia. Onko meillä feodaaliruhtinaita? Pienviljelyssä ja poronhoidossa pitäisi tukea ruoantuotantoa ja poronhoitotyötä.

Outi Alanko-Kahiluoto
Tuet pitäisi suunnata siten, että ne ohjaisivat ympäristöystävälliseen ja luonnonmukaiseen ja eettiseen maatalouteen, mikä kattaa sekä viljelyn että eläintenpidon. Yleisten tukien sijaan tulisi maksaa tilojen tuottamista ekosysteemipalveluista, kuten hiilen sidonnasta, ruuasta, puhtaasta vedestä, luonnon monimuotoisuudesta, ravinteiden kierrätyksestä, pölytyksestä ja maisemasta. Nämä uudet ohjauskeinot parantaisivat samalla kestävän luomutuotannon kannattavuutta.

Harri Auvinen
Poistamalla tuet esimerkiksi tupakanviljelyltä.

Anne Bland
Pitäisi muuttaa radikaalisti. Nykyinen tukipolitiikka ylläpitää epäedullisia ja epäreiluja rakenteita ja ohjaa öljystä riippuvaan suurmaatalouteen. Tukea pitäisi maksaa ekosysteemipalvelujen tuottamisesta, kuten hiilen sitomisesta, ravinteiden kierrättämisestä, pölytyspalveluista sekä puhtaan ruuan tuottamisesta. Nyt maksetaan peltohehtaarejien omistamisesta.

Tarja Cronberg
​Maataloustukia pitäisi kohdentaa kestävän maatalouden tavoitteen mukaisesti ja kestävä maatalous tarvitsee yhteiset kriteerit. Luomutuotanto, eläinten hyvinvointi, luonnon monimuotoisuuden ja viljeltävien lajien kirjon turvaaminen ovat tärkeitä tavoitteita. Maatalous kuormittaa edelleen liikaa vesistöjä, esimerkiksi Itämerta. Ympäristön hyvinvoinnin lisäksi olennaista kestävässä maataloudessa on myös ihmisten hyvinvointi, niin tuottajien kuin kuluttajienkin. Maabrändivaltuuskunta esitti taannoin Suomen tavoiteeksi, että vuonna 2030 on​ 50% tuotannosta luomua. Luomu on viherryttämisen ydintä ja tällä hetkellä oma luomutuotantomme ei vastaa kysyntään. Luomun omavaraisuusastetta tulisi siis meillä nostaa.

Satu Haapanen
Uuden maatalouspolitiikan tukien ehtona on viljelyalan viherryttäminen. 30 prosenttia tuista maksetaan viherryttämisen perusteella. Nykyinen viherryttämissuuntaus on hyvä. Maataloustukien ehtojen täyttäminen ei saa lisätä viljelijöiden hallinnollista taakkaa, kuten nyt näyttää olevan uhkana.

Heidi Hautala
Voitaisiin luoda EU-tavoite sekä kansalliset tavoitteet luomuviljelyalan kasvattamiseksi. Kaiken tuen ympäristöehtoja pitää kiristää esim. Climate Smart Agriculturen keinoin. Tuotantoeläinten hyvinvointi on myös otettava tiukemmin tuen ehtoihin. Erityistuilla voidaan myös edistää unionin luonnonsuojelutavoitteita. Tukien tulee kannustaa arvonlisäykseen jalostusarvoa kasvattamalla ja maaseudun yrittäjyyteen.

Hanna Holopainen
Lisää tukea luomutuotannolle.

Saara Ilvessalo
Nykyisin EU:n budjetista noin puolet menee maataloustukiin. Painopistettä olisi syytä muuttaa, mutta erityisesti maataloustukia pitäisi kohdentaa uudelleen ekologiseen ja eläinystävälliseen tuotantoon. EU:n pitäisi tukea lähinnä luomuruokaa ja kannustaa ympäristöystävälliseen sekä muun muassa Itämerta suojelevaan maatalouteen. Itämeren alueen maiden maataloudenympäristötuki pitäisi eriyttää muista EU-maista, joissa vesistöjen rehevöityminen ei ole yhtä suuri ongelma. Itämeren valuma-alueella tuki pitäisi olla kohdistettu ensisijaisesti kalteville rantapelloille, jotta ravinteiden valuminen vesistöihin voitaisiin estää.

Jyrki Kasvi
EU.n maataloustuista merkittävä osa on nimellisesti ympäristötukea, mutta sen vaikuttavuus on osoittautunut heikoksi. Ensimmäiseksi maatalouden ympäristötuki tulisi sitoa todelliseen vaikuttavuuteen, ja sen jälkeen siirtää painopistettä tuotantotuesta ympäristötukeen.

Sirpa Kauppinen
Rehevöittämisen tukemisesta tulee siirtyy luomun ja lähiruuan tukemiseen, huomioiden eettiset näkökulmat eläintenpidossa.

Otso Kivekäs
Maataloudessa tulisi siirtyä markkinaehtoisempaan toimintaan, jossa olisi vähemmän tukia ja ruuan hinta hiukan korkeampi. Samalla ympäristötuet tulisi ohjata vain ympäristön tilaa oikeasti parantaviin toimiin.

Maria Ohisalo
Kannatan maatalouden viherryttämisen laajassa merkityksessään: maataloustukia pitää kohdentaa EU:ssa kestäviin ja eettisiin tuotantotapoihin, EU:n alueella täytyy sopia yhteisistä typpi- ja fosforipäästöjen enimmäisrajoista ja tehotuotannosta on siirryttävä kohti kestävämpiä tuotantotapoja.

Anni Sinnemäki
Ilmastopolitiikan vaatimukset tulee ottaa nykyistä paljon paremmin huomioon. Myös luonnon monimuotoisuuden suojelua ja vesistöjen puhtautta tulee edistää nykyistä kunnianhimoisemmin myös maatalouspolitiikan keinoin. Tämä kaikki tulisi tehdä siten, että viljelijöiltä vaadittava byrokratia ei lisäänny. Tarvitsemme myös eläinten hyvinvointia parantavia sääntöjä: erityisesti sikojen ja nautojen oloissa on parannettavaa.

Johanna Sumuvuori
Koko maatalouspolitiikka pitää remontoida. Suurin osa nykyisistä tuista siivuuttaa ympäristönsuojeluun ja tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Tukia pitää kohdentaa voimakkaammin luomuviljelyyn ja maatalouden aiheuttamat ravinnepäästöt pitää saada kuriin.

Oras Tynkkynen
EU:n puolitiehen jääneessä maatalousuudistuksessa oli monia hyviä ehdotuksia, jotka parlamentin enemmistö valitettavasti torppasi. Ainakin osaa niistä kannattaa harkita nyt uudelleen.

Antero Vartia
Niihin pitää laittaa lisää kannustimia ja sitoa maataloustuen maksaminen aitoon kehitykseen.

Ozan Yanar
EU:n budjetista lähes 40% menee maataloustukiin. EU:n maataloustuet ovat siis tällä hetkellä ylimitoitetut, vaikka niiden minimimäärää voidaankin perustella ruokaturvallisuudella.
Tuen määrää tärkeämpää on kuitenkin se, miten mahdolliset tuet kohdennetaan. Maataloustuet tulee entistä enemmän kohdistaa kestäviin tuotantotapoihin. Sekä EU:n että kansalliset maataloustuet tulisi sitoa siihen, kuinka maataloussektori hoitaa oman ympäristövastuunsa.
Julkisilla tuilla pitäisi tukea ekologisesti ja eettisesti kestävää maataloutta, ja parantaa luomu- ja lähituotannon edellytyksiä. Lisäksi on poistettava tarpeettomat kuljetukset maataloudesta. Hyvällä maatalouspolitiikalla voidaan esimerkiksi suojella Itämerta.

eurovaalit 
Viite